Barflies vs. Berserk

Jsme rádi, že se i po oficiálním rozpadu dokáže Berserk opravdu semknout, když se objeví něco tak zásadního, jako je obrázek na Facebooku. Raději bychom ale viděli, kdyby chránili Bohemáky a stavěli se partám jiných klubů – což je primárně úkol chuligánky, než aby napadali jiný zelenobílý party, s kterýma se názorově neshodnou a normály v kotli i ochozech. Doufáme, že se situace rychle uklidní a emoce opadnou a že se podobný konflikt nebude opakovat.

Zároveň jsme rádi za snahu sjednotit kotel a urovnat vztahy mezi jednotlivými Bohemáky a skupinami. Nelíbí se nám však způsob, jakým bylo včera dosaženo resumé na schůzi DFB, kterého se údajně zúčastnili fanoušci Bohemky z různých skupin, partiček a gangů. Jednalo se o nás bez nás. Jednání jsme se neúčastnili jako Bohemians Ultras a neúčastnili se jej ani další zainteresované skupiny, se kterými spolupracujeme. Především Barflies, na kterou byl primárně veden v sobotu útok v kotli Bohemky ze strany Berserku.

Toto tříbodové prohlášení, které přikládáme níže v komentáři, nemůžeme podpořit a podepsat, protože se upeklo bez nás ? bez Bohemians Ultras. Jelikož jsme aktivní skupinou, která vytváří atmosféru na Bohemce a přímo spolupracujeme s velkou částí Bohemáků, ať už sdružených ve fanskupinách, či s jednotlivci, jsme toho názoru, že by se podobné setkání skupin mělo opakovat a to včetně nás a všech zainteresovaných skupin. Pro tento účel nabízíme k diposzici prostory kolem trafačky (Ultras Shopu) a sejít bychom se mohli např. v den domácího utkání, kterého se jistě zúčastní zástupci všech skupin. Nebráníme se však dalším návrhům.

Zároveň se vymezujeme proti podsouvání politických choreografií.

Z těchto důvodů vyhlašujeme přerušení činnosti na dva nejbližší zápasy. Venkovní na Dukle a doma s Příbramí.

Bohemians Ultras

Barflies vs. Berserk

ENGLISH VERSION

We are glad that even after the official break-up Berserk can really put together when it appears something as essentiall as the picture on Facebook. We would rather see them protecting Bohemians against the crews of other clubs and fighting the other groups – which is primarily a task for a hooligan group , not attacking other green and white crews with different opinions and also other fans on the terraces. We hope that the situation calms down quickly and that such a conflict will not be repeated.

At the same time we are grateful for the efforts to unify the stands under the clock and settle the relations between individual Bohemians and groups. However, we dislike the way the résumé was reached yesterday at a meeting of the DFB, which was allegedly attended by Bohemians fans from various groups, crews and gangs. It was about us without us. We did not participate in negotiations as Bohemians Ultras and neither participated other involved groups with whom we work. Especially Barflies, group which was primarily attacked on Saturday on the terraces of Bohemians by Berserk.

The three-point statement, which is enclosed below in the comments, we can not support and sign, because it was created without us – without Bohemians Ultras. Since we are an active group that creates an atmosphere for Bohemka and we directly cooperate with a large part of Bohemians fans, associated in fangroups or individuals, we are of the opinion that a similar meeting should be repeated with participation of Bohemians Ultras and other involved groups. For this purpose we offer the spaces around Trafačka (Ultras shop) and we could meet eg. The day of the home game, which will surely be attended by representatives of all groups. We are open to other proposals.

At the same time we refuse the allegation of political choreography.

For these reasons we declare interruption of all activities for the next two matches, with Dukla and Příbram.

Bohemians Ultras

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek